Procedure, Werking, Projectformulier en Handhaving

Procedure

Het aanmelden van een project staat open voor natuurlijke en rechtspersonen. Iedere melding moet worden toegelicht en gemotiveerd krachtens een e-mail met een korte beschrijving van het project inclusief beschrijving van de persoon en/of organisatie van de persoon die het project wil indienen. Het bestuur zal daarop een eerste toets doen inclusief een kort onderzoek naar de integriteit van de persoon.

Bij positief besluit zal het bestuur de persoon vragen per e-mail een uitgebreid projectvoorstel in te dienen inclusief een zo volledig mogelijk ingevuld projectformulier (zie hieronder).

Na ontvangst wordt het project besproken met een panel van personen uit de sector waarbinnen het project wordt ontwikkeld. Indien nodig wordt een gesprek georganiseerd tussen de projecthouder en het panel. Het panel beoordeelt het project en geeft advies aan het bestuur van Friezen-om-Utens. Het bestuur maakt de beslissing zo snel mogelijk daarna bekend aan de projecthouder. De procedure is vertrouwelijk. Er vindt op geen enkele wijze melding plaats naar www.Friezen-om-Utens.net dan wel aan derden. Aan de beslissing van het bestuur, positief of negatief, kan de indiener van een project op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Werking

Na positief besluit door het bestuur volgt plaatsing van het project op www.Friezen-om-Utens.net en staat het project open voor ondersteuning door Friezen-om-Utens. Indien een Fries om utens interesse toont, wordt er via www.Friezen-om-Utens.net een rechtstreekse verbinding gelegd met de contactpersoon van de projecthouder. Het bestuur noch www.Friezen-om-Utens.net maakt daarna deel uit van de correspondentie en verdere handelingen tussen beide. De Stichting noch het bestuur krijgt een vergoeding uit het project of van de betreffende Friezen-om-Utens. In het geval van financiële ondersteuning van een project, zullen bedragen rechtstreeks aan het project worden overgemaakt of toegezegd zonder tussenkomst van Friezen-om-Utens. De projecthouder geeft aan het bestuur wel steeds de actuele stand van de bijdragen door.

De projecthouder blijft volledig verantwoordelijk voor het project inclusief de verantwoording van gestorte bedragen, de financiële verslaggeving en correspondentie met de betreffende Friezen-om-Utens. De projecthouder zal op verzoek van donateur een factuur opstellen. Indien de projecthouder dan wel diens stichting een ANBI-status heeft, is projecthouder dan wel de stichting volledig verantwoordelijk voor de nakoming van verplichtingen die uit de ANBI-status voortvloeien. De Stichting noch het bestuur komt enige aansprakelijkheid toe met betrekking tot het project noch de relatie tussen de projecthouder en de Friezen-om-Utens. Het bestuur zal niet bemiddelen in het geval van een conflict tussen de projecthouder en een donateur.

Na afronding van het project brengt de projecthouder kort verslag uit van het project en de wijze waarop en de mate waarin Friezen-om-Utens een bijdrage hebben geleverd aan het project. Dit verslag wordt gepubliceerd op deze website. Daarnaast dient de projecthouder een korte tekst (2 à 3 volzinnen) in die het bestuur kan plaatsen op de website.

Naam, natuurlijk of rechtspersoon, statutair doel en activiteiten van Projecthouder [naam en volledige beschrijving van de organisatie die het project houdt. De beschrijving moet een volledig inzicht geven in de organisatie inclusief eventueel houderschap door een stichting of andere rechtspersoon en/of belangen of deelnemingen. In geval van een natuurlijke persoon volstaan naam en korte (anonieme) beschrijving van de levensloop]

 

Projectomschrijving [korte, bondige en duidelijke omschrijving van het project inclusief start- en einddatum en een korte beschrijving van interne en externe factoren die welslagen van het project bepalen zoals vergunningplicht, beschikbaarheid van middelen etc. Indien het projectvoorstel beeldmateriaal bevat, moet dit materiaal rechtenvrij worden aangeleverd, althans Friezen-om-Utens.net accepteert geen enkele aansprakelijke en/of financiële verantwoordelijkheid voor (intellectuele) eigendom van beeldmateriaal dat wordt aangeleverd]

 

Projectbeheer [korte, bondige en duidelijke beschrijving van de wijze waarop het project beheerd en uitgevoerd gaat worden inclusief toewijzing van verantwoordelijkheden]
Vorm van ondersteuning [korte, bondige en duidelijke beschrijving van vorm van ondersteuning, zoals geldbedrag, inzet van vrijwillgers, kennis, ervaring etc.

In geval van een geldbedrag: in cijfers en letters aangeven welk bedrag organisatie nodig heeft voor het project en hoeveel de organisatie via Friezen-om-Utens wil ontvangen (naast andere bronnen van financiering; deze bronnen dienen te worden beschreven]

 

Presentatie en volgen project [beschrijving hoe project kan worden gevolgd door Friezen-om-Utens: via presentaties, rapportages, email, webcam etc]
Contactpersoon en -gegevens [contactgegevens van organisatie en contactpersoon]
Toezicht en controle (overheid, raad van commissarissen, accountant) [Concrete en adequate beschrijving van de wijze waarop de organisatie, haar activiteiten en financiële verslaggeving is onderworpen aan toezicht en controle]
Wederdienst [kort en duidelijk omschreven wederdienst die donateur ontvangt na donatie, indien en voorzover project zich daartoe leent]

 

Verklaring [Verklaring namens project, organisatie en bij project betrokken personen aan bestuur van Stichting Friezen om Utens dat de projectbeschrijving een juiste weergave van het project is en dat de projecthouder volledig verantwoordelijk is voor de juistheid van de projectbeschrijving]

 

Handhaving

www.Friezen-om-Utens.net drijft op vertrouwen. Door het platform wordt er contact gelegd tussen de Fries en de Fries-om-Utens; waarbij ook zonder eerdere kennismaking gelden of andere hulpmiddelen ter beschikking kunnen worden gesteld. Dat maakt het netwerk ook kwetsbaar. Misbruik zal onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd. Www.Friezen-om-Utens.net behoudt zich het recht voor ieder instrument in te zetten om eventueel misbruik ongedaan te maken. Bij fraude zal het bestuur aangifte doen bij de politie of het Openbaar Ministerie. Www.Friezen-om-Utens.net zal verder alle mogelijke mediakanalen gebruiken om misbruik kenbaar te maken. In het geval van een melding van misbruik zal er een ronde van wederhoor met de projecthouder worden gehouden; waarop een beslissing en een passende actie of sanctie genomen zal worden.