Wie kan projecten aanmelden? 

Deze website ondersteunt projecten in Friesland binnen de volgende categorieën:

 • Taal;
 • Cultureel Erfgoed;
 • Literatuur;
 • Theater;
 • Muziek;
 • Beeldende Kunst & Design; of
 • Verduurzaming

Dit platform staat open voor:

 • Particulieren;
 • Verenigingen;
 • Stichtingen; en
 • Ondernemingen.

Het project zal pas worden ondersteund na goedkeuring door een eigen panel van onafhankelijke deskundigen van Friese afkomst dan wel met een sterke affiniteit met Friesland. Deze deskundigen hebben binnen het betreffende aandachtsgebied nationaal dan/wel internationaal een reputatie opgebouwd.

Voorwaarden aanmelden project

Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen projectvoorstellen indienen. Maak een inlogaccount aan op deze website en vul het aanmeldformulier in. Lees de voorwaarden goed door.

Het project wordt niet direct gepubliceerd op de website. Na indienen van het aanmeldformulier volgt een korte check op de organisatie of persoon achter het projectvoorstel. Na positieve uitkomst krijgt u per email het verzoek om een volledige aanvraag in te dienen. Hierbij dient u één tot drie foto’s aan te leveren van voldoende kwaliteit (minimale breedte 768 pixels) die we rechtenvrij kunnen gebruiken op deze website.

Besluitvorming acceptatie project

Deze aanvraag zal door een panel van deskundigen uit de categorie waarbinnen het project valt de aanvraag worden onderzoekt en beoordeeld. Na positief besluit wordt het project op de website geplaatst en het netwerk geactiveerd om het project mede mogelijk te maken. Aan de beslissing van het bestuur, positief of negatief, kan de indiener van een project op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Er is geen publieksprijs. De procedure is vertrouwelijk. De beslissing van het panel wordt gepubliceerd noch gemotiveerd. De namen van het panel worden niet bekendgemaakt.

Publicatie Project en activatie van het netwerk

Na publicatie van het project op deze website, staat het project binnen ons netwerk open voor ondersteuning door publiek en Friezen-om-Utens.

Indien een Fries-om-Utens interesse toont en via dit netwerk het project wil ondersteunen, wordt er via deze website een rechtstreekse verbinding gelegd met de contactpersoon van het project. Het bestuur noch deze website maakt daarna deel uit van de correspondentie en verdere handelingen tussen beide.

De projecthouder blijft volledig verantwoordelijk voor het project inclusief de verantwoording van gestorte bedragen, de financiële verslaggeving en correspondentie met de betreffende donateurs. De Stichting noch het bestuur komt enige aansprakelijkheid toe met betrekking tot het project en de relatie tussen de projecthouder en de donateurs. Het bestuur zal niet bemiddelen in het geval van een conflict tussen de projecthouder en donateurs.

Na afronding van het project brengt de projecthouder kort en bondig verslag uit van het project en de wijze waarop en de mate waarin donateurs een bijdrage hebben geleverd aan het project. Dit verslag wordt integraal en ongewijzigd gepubliceerd op deze website. De projecthouder zal tevens gevraagd worden een citaat aan te leveren over de samenwerking met of bijdrage door Friezen-om-Utens.net.

Handhaving

www.Friezen-om-Utens.net is gestoeld op vertrouwen. Door het platform wordt er contact gelegd tussen het project en de Fries-om-Utens; waarbij ook zonder eerdere kennismaking gelden, kennis, ervaring of netwerken ter beschikking kunnen worden gesteld. Goede trouw en betrouwbaarheid zijn daarmee van essentieel belang.

Met het oog op het voorgaande zal misbruik onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd. Friezen-om-Utens behoudt zich het recht voor ieder instrument in te zetten om eventueel misbruik te voorkomen dan wel ongedaan te maken.

Bij fraude zal Friezen-om-Utens aangifte doen bij de politie of het Openbaar Ministerie. Friezen-om-Utens zal verder alle mogelijke mediakanalen gebruiken om misbruik kenbaar te maken.

In het geval van een melding of verdenking van misbruik zal er een ronde van wederhoor met de projecthouder worden gehouden; waarop een beslissing en een passende actie zal volgen.

Alles hierboven doorgelezen inclusief de voorwaarden? Plaats uw project.